info@mojemjestoeu.ba

Muslimani s drugima u Evropi

Različitosti kao bogatstvo

Muslimani s drugima u Evropi


Uspon isključivih i nasilnih ideologija u Evropi stvara sliku o Evropi kao ekskluzivnom prostoru samo jednog od evropskih partikularnih identiteta. Historija se tumači samo kroz iskustvo ratova i sukoba. Sve češće su poruke u javnom evropskom prostoru koje sugerišu kako islam i muslimani ne pripadaju Evropi. Sve su prisutnije ideologije koje počivaju na crno- bijeloj slici svijeta i koje prošlost i budućnost gledaju samo kroz prizmu sukoba civilizacija. Te idelogije se hrane na strahu od drugačijeg i nepoznatog. Učenje o Drugome (bez obzira na čemu ta različitost počivala) i kritički pristup historiji i sadašnjosti mogu smanjiti tenzije i predstaviti Evropu kao mjesto susretanja različitosti, a ne njihovog sukobljavanja, a Bosnu i Hercegovini kao paradigmu tih odnosa. Evropa se može prikazati kroz historijsku perspektivu koja ne počiva na sukobu i na konfliktima nego na suživotu i interakciji među etničkim, vjerskim i drugim skupinama, kulturama i civilizacijama.

Važno je isticati vrednovanje različitosti kao bogatstvo, te podučavati o prednostima življenja s različitostima.

Cilj je mlade ljude podučiti kako Evropa počiva na bogatstvu različitosti i da su otvorenost, suživot, poštivanje različitosti i tolerancija temeljne evropske vrijednosti. Evropska civilizacija kao i sve ostale svjetske civilizacije temelje se na interakciji naroda, kultura i religija. Evropa svjedoči kroz historiju suživot različitih nacionalnih, vjerskih i drugih identiteta. Bilo je višestoljetnih intenzivnih susreta i perioda suživota muslimana i nemuslimana u Andaluziji, Siciliji, Balkanu i u zapadnoj Evropi kroz uvoz radne snage i migranata. Pored autohtonih evropskih muslimana, kao na primjer Bošnjaka, postoje i migrantske muslimanske zajednice u Evropi koji su u duhu koncepta višestrukih identiteta pokazali da se podjednako može biti musliman i Evropljanin. Uostalom se evropske vrijednosti poklapaju i sa vjerskim univerzalnim vrijednostima koje važe sa muslimane i nemuslimane.

Evropa podjednako cijeni vjerske ali i sve druge svjetonazorske slobode i individualna i kolektivna prava svakog pojedinca i kolektiviteta. Stoga je važno isticati vrednovanje različitosti kao bogatstvo, te podučavati o prednostima življenja s različitostima.