info@mojemjestoeu.ba

Opis projekta - My Green Network

Projekat za mlade

My Green Network

Proejekat za mlade My Green Network

Projekat My Green Network se snažno oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena. Tokom projekta mladi prisustvuju predavanjima, radionicama i posjećuju znamenite lokacije u okviru studijskih posjeta.  Projekat je omogućio mladima da osmisle i implementiraju osam projekata manjeg obima koje će finansirati EU.


Tako su učenici Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva predložili projekat postavljanja solarne klupe u dvorištu koja bi bila od koristi učenicima, profesorima i osoblju medrese, ali i posjetiteljima i prolaznicima. Pored ovog, sarajevski učenici predlažu i postavljanje parking stanice za bicikla ispred Istiklal džamije u Sarajevu, kako bi se riješio problem koji evidentno postoji za bicikliste koji dolaze u ovu džamiju.

Projekat tuzlanskih učenika Behram-begove medrese „Let's cycle“ ima za cilj promociju ekološkog transporta po gradu, odnosno biciklizma,  s namjerom da učenicima medrese i džematlijama olakša kretanje u gradskoj jezgri grada. U okviru ovog projekta planira se postaviti stalak za parking bicikala ispred tuzlanskih džamija i Behram-begove medrese u Tuzli, kao i kupovina četiri bicikla za potrebe učenika i učenica ove medrese.Ovaj projektni tim je razvio i projektni prijedlog o zamjeni običnih sijalica u Behram-begovoj medresi sa LED rasvjetom, koji bi pratio kampanja o smanjenju potrošnje energije kroz upotrebu LED rasvjete.

U cilju zaštite rijeke Lašve učenici „Elči Ibrahim-pašine medrese“ u Travniku odlučili su utjecati na smanjenje količine otpada koji se baca u Lašvu prije svega od strane fabrika koje se nalaze u blizini Lašve, a ujedno i od strane nesavjesnih građana. Stoga su usmjerili svoj projekat na doprinos uklanjanju onečišćenja rijeke Lašve na području grada Travnika pri čemu bi bili uključeni različiti akteri: Općina Travnik, javno komunalno preduzeće, učenici osnovnih i srednjih škola itd.

U cilju kreiranja i implementiranja kampanje prikupljanja i recikliranja otpada u medresi u Cazinu, projektni tim Medrese „Reis Džemaludin Čaušević“ će realizirati niz radionica i edukativnih predavanja s učenicima o važnosti očuvanja životne sredine kroz pravilno odlaganje i razdvajanje plastičnog, papirnog i biološkog otpada. U svrhu realizacije planirano je kupiti kontejnere i kante za različitu vrstu otpada koji će biti postavljeni u medresi. Projekat će biti prezentovan na lokalnim tv i radio stanicama te društvenim mrežama na kojima će se voditi promocija, ali i kampanja za podsticanje ljudi da pravilno odlažu otpad.

Unutar kompleksa Medrese „Osman-ef Redžović“ u Visokom ne postoji selektivno odvajanje otpada za limenke i plastiku. Veliki broj učenika skoro svakodnevno kupi barem jedan sok koji je u limenoj ili plastičnoj ambalaži. Navedena ambalaža se baca u kontejnere zajedno s drugim vrstama otpada, stoga učenici planiraju podići svijest o potrebi odvajanja otpada. Nabavit će i kontejner  s dva boxa, jedan za plastiku i jedan za limenke, a zatim kupiti stotinu različitih vrsta biljke Sempervivum (čuvarkuća) i petnaest padajućih seduma koji će biti posađeni na krov kontejnera. Pored kontejnera postavit će se edukacijski paneli i poruke  o važnosti odvajanja otpada, a nabavit će se i 24 manje plastične kante u 12 učionica na kojima će pisati „limenke“ i „plastika“.

S obzirom da na području grada Mostara postoje nezaštićene endemične vrste biljaka koje su izložene uništavanju, učenice i učenici Karađoz-begove medrese sa svojim projektom „Glas endema u pomoć“ žele doprinijeti očuvanju i zaštiti ovih vrsta na način da informiše i educira građane i turiste o ovim vrstama, njihovoj važnosti za životnu sredinu i eko sistem. Projektne aktivnosti bi podrazumijevale postavljanje info tabli upozorenja i tabli sa edukativnim sadržajem o ovim endemskim vrstama na području poznatog izletišta Rujište u blizini grada Mostara.

U okviru projekta My Green Deal mladi su se kroz predavanja i radionice upoznali s važnošću ideja i politika o ublažavanju klimatskih promjena, promjena na Zemlji uzrokovanim efektom stakleničke bašte, o smanjenju zagađenja zraka, voda i okoliša, ekonomičnoj upotrebi energije, održivom upravljanju resursima i eksploataciji alternativnih izvora energije. Cilj je bio podsticanje mladih da kritički razmišljaju o vlastitoj budućnosti i senzibiliranje njihovog osjećaja vlasništva nad resursima na Zemlji. Također, mladi su imali priliku i naučiti kako pisati aplikacije za male grantove, odnosno projekte manjeg obima, te pristupiti pisanju manjih projekata iz zaštite okoliša koje će predati u okviru određenog roka Odabrani projekti će biti podržani i implementirani u drugoj fazi projekta. Grean Deal (Evropski zeleni plan) je strategija za postizanje održive ekonomije Evropske unije pretvaranjem klimatskih i okolišnih izazova u prilike u svim područjima politika i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije.

Shodno ovom planu, Evropa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Zeleni plan Evropske unije za Zapadni Balkan je dio Evropskog zelenog plana, kojeg su podržali predstavnici zemalja regiona na samitu u Sofiji, u novembru 2020. godine.  Zeleni plan za Zapadni Balkan je nova strategija razvoja koja podržava prelazak tradicionalnih ekonomskih modela u održivu ekonomiju. Utemeljen je u Ekonomskom i Investicijskom planu Evropske unije za Zapadni Balkan koji nastoji potaknuti dugoročni ekonomski oporavak regiona i harmonizaciju sa EU praksama. Strategija obuhvata pet prioritetnih oblasti: dekarbonizaciju (klima, energija, mobilnost), kružnu ekonomiju, smanjenje zagađenja vode, zraka i tla, održivu proizvodnju hrane i ruralnih područja te zaštitu i oporavak biodiverziteta.