info@mojemjestoeu.ba

Učenički kutak: Ekološki problem na području Općine Čelić

  • Aktuelno / Vijesti / Učenički kutak: Ekološki problem na području Općine ČelićUčenički kutak: Ekološki problem na području Općine Čelić


U posljednje vrijeme sve više se govori o raznim ekološkim problemima u cijelom svijetu. Jedan od najvećih problema jeste i ogromna količina neadekvatno odloženog otpada koji na kraju završi u morima i okeanima, te tako ugrožava život raznim životinjama. Otprilike 10 miliona tona smeća godišnje završi u svjetskim morima i okeanima.

 

Kada pogledamo u ovo statistiku, zapitamo se kako mi kao pojedinci ili zajednica možemo utjecati na ovako veliki problem?

Rješenje je da svaki pojedinac poduzme određene mjere na lokalnom nivou, kako bi se smanjio problem na globalnom nivou.

 

Neadekvatno odloženi otpad, odnosno,

smeće predstavlja ekološki problem i na Općini Čelić. Najefikasnije rješenje ovog problema jeste reciklaža. Recikliranje jeste prikupljanje materijala koji bi inače završili kao otpad i njihova obrada u nove proizvode. Na ovaj način smanjila bi se količina otpada, te količina električne energije koja je potrebna da se proizvode novi proizvod i naravno smanjila bi se emisija štetnih gasova koji doprinose klimatskim promjenama. 

 

1 reciklirana limenka može sačuvati energiju dovoljnu za napajanje televizora 3 sata
1 reciklirana staklena flaša bi mogla sačuvati energiju dovoljnu za napajanje kompjutera 3 sata
1 reciklirana plastična flaša bi mogla sačuvati energije dovoljne za napajanje sijalice od 60 watti 3 sata
70% manje energije je potrebno da se reciklira papir u poređenju sa proizvodnjom iz sirovina

 

Da bi se recikliranje pravilno vršilo, potrebno je da svaki dom na području općine Čelić ima adekvatne kante za ambalažni otpad, staklo i miješani otpad, kao i posebne kontejnere u svakoj mjesnoj zajednici. Ono što je također potrebno jeste da svaki građanin bude svjestan štetnosti i opasnosti neadekvatno odloženog otpada i da bude educiran o pravilnoj reciklaži. 

 

Nekoliko je načina na koje Općina Čelić može nabaviti resurse za ovako veliki poduhvat. Jedan od njih je apliciranje projekta na neki od konkursa EU, ili uvođenje obaveznog plaćanja Komunalnog preduzeća, te na taj način građani bi manje bacali otpad u rijeke i šume jer bi htjeli uslugu za svoj novac.

 

Piše: Lamija Mujčinović