info@mojemjestoeu.ba

Interni poziv za dostavljanje projekata manjeg obima

 • Aktuelno / Vijesti / Interni poziv za dostavljanje projekata manjeg obimaInterni poziv za dostavljanje projekata manjeg obima

Uprava za vanjske poslove i dijasporu kao i Uprava za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u BiH, u okviru implementacije projekta My Green Deal/Moj zeleni plan, finansijski podržanog od Ureda specijalnog predstavnika Evropske Unije u BiH (EUSR BiH), upućuje učenicima medresa iz Bosne i Hercegovine poziv za podnošenje prijedloga za projekte manjeg obima. Projekti trebaju da budu usmjereni na ciljeve Zelenog plana (Green Deal) kako bi se znatno smanjile emisije stakleničkih plinova koje utiču na klimatske promjene. Prijedlozi za grantove trebaju da sadrže ciljeve koji se kreću u okvirima politike Zelenog plana, a koji se tiču:

 • Biološke raznolikosti - (mjere za zaštitu našeg osjetljivog ekosistema);
 • “Od polja do stola” - (načini osiguravanja održivijeg prehrambenog lanca);
 • Održive poljoprivrede - (održivost poljoprivrede i ruralnih područja);
 • Čiste energije – (upotreba obnovljivih izvora energije, ušteda energije);
 • Održive mobilnosti – (promicanje održivijih prevoznih sredstava);
 • Održive industrije – (načini za osiguravanje održivijih proizvodnih ciklusa boljih za okoliš);
 • Izgradnje i obnove – (potreba za čišćim sektorom građevinarstva);
 • Uklanjanja onečišćenja – (mjere za brzo i učinkovito smanjenje onečišćenja);
 • Klimatske politike – (postizanje klimatske neutralnosti Europske unije do 2050.Informacije za apliciranje:

Prijedozi trebaju biti usmjereni na rješavanje konkretnih problema identifikovanih na lokalnom nivou, zagovaračkih aktivnosti ka višim nivoima, kao i na podizanje svijesti i promocije politika Zelenog plana.

Učenici se ohrabruju da se uvezuju sa drugim školama, medresama, NVO-ima i neformalnim grupama, kako bi ostvarili što veći efekat djelovanja u okviru ovih projekata.

Umrežavanje će donijeti i veće poene prilikom ocjenjivanja aplikacije za grant;

 • - Program malih grantova predviđa iznose do 4.000,00 KM po projektu na nivou lokalne zajednice, odnosno medrese;
 • - Projekti trebaju da budu u trajanju do 2,5 mjeseca;
 • - Medrese se ohrabruju da apliciraju sa više od jednog projekta, s obzirom da je programom predviđeno do 12 projekata za preporuku za implementaciju.
 • - Krajni rok za dostavljanje projektnih aplikacija je 12.08.2021.


Dodatne infromacije:

Dodatne opće informacije o Zelenom planu koje mogu biti od pomoći u razvijanju projektne aplikacije, pored onih dobijenih putem predavanja i radionica u okviru projekta My Green Deal, mogu se naći na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_hr.

Aplikacijska forma se može downloadovati na ovom linku.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente, na email: uvpd@rijaset.ba.

U fazi razvijanja projektnih aplikacija mogu se postaviti pitanja koja su vezana za projektne aplikacije, odnosno pitanja tehničke i sadržajne prirode, na email: valdet@fakat.ba. Pitanja se mogu postavljati do 10.08.2021.

Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za nauku i obrazovanje Rijaseta IZ u BiH će oformiti komisiju za pregledavanje prispjelih projektnih prijedloga, koja će permanentno vršiti vrednovanje prispjelih prijedloga projekata. Rezultati o vrednovanju komisije, odnosno informacija o projektima koji su zadovoljili kriterije potrebne za implementaciju će biti dostupni 25.08.2021. na web stranici: https://mojemjestoeu.ba/ .

S obzirom da je u toku prva faza projekta, u drugoj fazi, planiranoj početkom sljedeće školske godine, je planirana implementacija odobrenih projekata.